Χημειοθεραπείς στο καρκίνο του μαστού

Different Hormone Drugs

Date: 24 Nov 2010
Source: http://www.breastcancercare.org.uk/breast-cancer-breast-health/treatment...
Clinical trials are taking place all the time looking at new and existing drugs and the best ways of using them to treat breast cancer. Some of the most commonly used hormone drugs are listed below.
• Anti-oestrogens - Tamoxifen is given to pre-menopausal and post menopausal women and men with primary breast cancer. It can also be given to people with regional recurrence or secondary breast cancer.

Dealing with Chemotherapy Fears

Source: http://www.breastcancer.org/treatment/chemotherapy/fears.jsp
Date: 25 Aug 2009
It's perfectly normal to be anxious about chemotherapy, especially if you've never had it before.

CMF chemotherapy

Source: http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertreatment/Treatmentt...
The drugs that are used
CMF is named after the initials of the chemotherapy drugs used, which are:
• cyclophosphamide
• methotrexate
• fluorouracil, which is also known as 5FU.
How treatment is given

Choosing a Chemotherapy Combination

Source: http://www.breastcancer.org/treatment/chemotherapy/your_chemo_combo.jsp
It may seem like you're facing a big alphabet soup of medicine combinations when you and your doctor start to talk about which chemotherapy regimen might be best for you.
There are a number of tried-and-true chemotherapy regimens used to treat breast cancer, including:
• AC: Adriamycin and Cytoxan
• AT: Adriamycin and Taxotere
• CMF: Cytoxan, methotrexate, and fluorouracil
• FAC: fluorouracil, Adriamycin, and Cytoxan
• CAF: Cytoxan, Adriamycin, and fluorouracil

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου